Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Schulz Martin"  
Άκυρη
PE 384.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0012
Συντάκτες : Graham Watson,  Joseph Daul,  Martin Schulz,  Cristiana Muscardini,  Daniel Cohn-Bendit
78k  39k 
σχετικά με τη θανατική ποινή: υπέρ ενός παγκόσμιου μορατόριουμ για τις εκτελέσεις με στόχο την πλήρη κατάργησή τους
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 31/01/2007
Λήξη προθεσμίας : 30/04/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 30/04/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου