Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, El Khadraoui Saïd"  
Άκυρη
PE 401.420v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0010
Συντάκτες : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
78k  38k 
σχετικά με την ελεύθερη είσοδο των φοιτητών στα μουσεία
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30/01/2008
Λήξη προθεσμίας : 08/05/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 179 - 08/05/2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου