Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Ehler Christian"  
Άκυρη
PE 387.761v01-00 Or. SL   P6_DCL(2007)0036
Συντάκτες : Romana Jordan,  Christian Ehler
84k  40k 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της κτηνοτροφίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 28/03/2007
Λήξη προθεσμίας : 28/06/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 36 - 29/06/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου