Γραπτές δηλώσεις
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Wijkman Anders"  
Άκυρη
PE 414.436v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0082
Συντάκτες : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
84k  39k 
σχετικά με τη δημιουργία της διεθνούς υπηρεσίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (IRENA)
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 08/10/2008
Λήξη προθεσμίας : 22/01/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 23/01/2009
Άκυρη
PE 412.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0076
Συντάκτες : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
83k  40k 
σχετικά με την ισότιμη αναγνώριση των συμφώνων αστικής ένωσης
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 22/09/2008
Λήξη προθεσμίας : 15/01/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 160 - 16/01/2009
Άκυρη
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Συντάκτες : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
86k  42k 
σχετικά με την ατιμωρησία φερομένων ως δραστών γενοκτονίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06/06/2007
Λήξη προθεσμίας : 11/10/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 76 - 11/10/2007
Εγκριθείσα
PE 385.621v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0016
Συντάκτες : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
84k  43k 
σχετικά με την καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας υδρογόνου και μία τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω μιας εταιρικής σχέσης με περιφέρειες και πόλεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση προς τούτο
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12/02/2007
Λήξη προθεσμίας : 14/05/2007
Ημερομηνία έγκρισης : 22/05/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2007)0197
Αριθμός υπογραφόντων : 420 - 14/05/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου