Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Aylward Liam"  
Άκυρη
PE 477.298v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0051
Συντάκτες : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
100k  50k 
σχετικά με την ηλεκτρονική αναγνώριση των προβάτων (EID)
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30/11/2011
Λήξη προθεσμίας : 15/03/2012
Αριθμός υπογραφόντων : 160 - 15/03/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου