Γραπτές δηλώσεις
5 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Roithová Zuzana"  
Άκυρη
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Συντάκτες : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
89k  49k 
σχετικά με την προστασία των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από πρακτικές τοκογλυφίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07/10/2013
Λήξη προθεσμίας : 07/01/2014
Αριθμός υπογραφόντων : 78 - 08/01/2014
Άκυρη
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Συντάκτες : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
106k  50k 
σχετικά με τη διαφύλαξη της μνήμης και την αναγνώριση του Βάτσλαβ Χάβελ, πρώην Προέδρου της Τσεχοσλοβακίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 17/04/2012
Λήξη προθεσμίας : 17/07/2012
Αριθμός υπογραφόντων : 141 - 05/07/2012
Άκυρη
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Συντάκτες : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
106k  50k 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας όσον αφορά την εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07/03/2011
Λήξη προθεσμίας : 09/06/2011
Αριθμός υπογραφόντων : 144 - 09/06/2011
Εγκριθείσα
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Συντάκτες : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Σταύρος Λαμπρινίδης,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
105k  50k 
σχετικά με την αποκατάσταση της αμοιβαιότητας στο καθεστώς θεώρησης-αλληλεγγύης με την άνιση κατάσταση των Τσέχων πολιτών μετά τη μονομερή καθιέρωση από την πλευρά του Καναδά
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10/11/2010
Λήξη προθεσμίας : 10/03/2011
Ημερομηνία έγκρισης : 08/03/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν : P7_TA(2011)0087 (ο κατάλογος των υπογραφόντων είναι προσβάσιμος διά συνδέσμου εντός του εγκριθέντος κειμένου)
Αριθμός υπογραφόντων : 375 - 07/03/2011
Εγκριθείσα
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Συντάκτες : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Σταύρος Λαμπρινίδης
92k  50k 
σχετικά με την έλλειψη διαφανούς διαδικασίας και το δυνητικώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA)
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 08/03/2010
Λήξη προθεσμίας : 09/09/2010
Ημερομηνία έγκρισης : 09/09/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν : P7_TA(2010)0317 (ο κατάλογος των υπογραφόντων είναι προσβάσιμος διά συνδέσμου εντός του εγκριθέντος κειμένου)
Αριθμός υπογραφόντων : 393 - 09/09/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου