Γραπτές δηλώσεις
5 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
Άκυρη
PE 510.027v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0007
Συντάκτες : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Ελένη Θεοχάρους,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
95k  50k 
σχετικά με την απειλή της ανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης για την Ευρώπη
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15/04/2013
Λήξη προθεσμίας : 15/07/2013
Αριθμός υπογραφόντων : 202 - 15/07/2013
Άκυρη
PE 482.916v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0006
Συντάκτες : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
105k  52k 
σχετικά με την εφαρμογή της απαγόρευσης του ατομικού σταυλισμού χοιρομητέρων από 1ης Ιανουαρίου 2013
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12/03/2012
Λήξη προθεσμίας : 14/06/2012
Αριθμός υπογραφόντων : 165 - 14/06/2012
Εγκριθείσα
PE 477.504v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0049
Συντάκτες : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
106k  49k 
σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30/11/2011
Λήξη προθεσμίας : 15/03/2012
Ημερομηνία έγκρισης : 15/03/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν : P7_TA(2012)0096 (ο κατάλογος των υπογραφόντων είναι προσβάσιμος διά συνδέσμου εντός του εγκριθέντος κειμένου)
Αριθμός υπογραφόντων : 395 - 15/03/2012
Άκυρη
PE 476.196v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0046
Συντάκτες : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
103k  49k 
σχετικά με την εμπορία αυγών προερχομένων από όρνιθες εκτρεφόμενες σε απαγορευμένους κλωβούς
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14/11/2011
Λήξη προθεσμίας : 16/02/2012
Αριθμός υπογραφόντων : 115 - 13/03/2012
Άκυρη
PE 431.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2009)0059
Συντάκτες : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
107k  51k 
σχετικά με την ανακήρυξη της 9ης Νοεμβρίου ως “Ευρωπαϊκής Ημέρας Συμφιλίωσης” κατά την επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 04/11/2009
Λήξη προθεσμίας : 17/02/2010
Αριθμός υπογραφόντων : 82 - 17/02/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου