Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ehrenhauser Martin"  
Άκυρη
PE 464.001v01-00 Or. DE   P7_DCL(2011)0018
Συντάκτες : Martin Ehrenhauser
97k  49k 
σχετικά με τη διεθνή συμφωνία για τη διαφθορά και τη χρηματοδότηση των κομμάτων
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/05/2011
Λήξη προθεσμίας : 15/09/2011
Αριθμός υπογραφόντων : 39 - 16/09/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου