Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Michel Louis"  
Отпаднала
PE 507.495v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2013)0006
Автори : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
93k  61k 
относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа
Дата на внасяне : 15/04/2013
Срок : 15/07/2013
Брой подписали : 221 - 15/07/2013
Правна информация