Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Michel Louis"  
Άκυρη
PE 507.495v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0006
Συντάκτες : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
90k  61k 
σχετικά με τον άμεσο τερματισμό των βασανιστηρίων και της κακοποίησης των κυνηγόσκυλων "λεβριέ" στην Ευρώπη
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15/04/2013
Λήξη προθεσμίας : 15/07/2013
Αριθμός υπογραφόντων : 221 - 15/07/2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου