Писмени декларации
4 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Zver Milan"  
Отпаднала
PE 527.827v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2014)0010
Автори : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
97k  55k 
относно правото на култура като основно право на гражданите на ЕС
Дата на внасяне : 16/01/2014
Срок : 16/04/2014
Брой подписали : 133 - 17/04/2014
Отпаднала
PE 516.582v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2013)0014
Автори : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Илияна Йотова,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
100k  50k 
относно защитата на децата и техните права в контекста на имената на интернет домейните, насочени към децата
Дата на внасяне : 09/09/2013
Срок : 09/12/2013
Брой подписали : 230 - 10/12/2013
Отпаднала
PE 516.581v01-00 Ор. DE   P7_DCL(2013)0013
Автори : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Антония Първанова,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
91k  51k 
относно насърчаване на преподаването на право
Дата на внасяне : 09/09/2013
Срок : 09/12/2013
Брой подписали : 58 - 10/12/2013
Отпаднала
PE 516.580v01-00 Ор. DE   P7_DCL(2013)0012
Автори : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Антония Първанова,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
94k  51k 
относно закрила на децата в случаи на отвличане, включително в контекста на спорове за упражняване на родителски права
Дата на внасяне : 09/09/2013
Срок : 09/12/2013
Брой подписали : 91 - 10/12/2013
Правна информация