Γραπτές δηλώσεις
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Zver Milan"  
Άκυρη
PE 527.827v01-00 Or. EN   P7_DCL(2014)0010
Συντάκτες : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Σοφοκλής Σοφοκλέους,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
94k  52k 
σχετικά με το δικαίωμα στον πολιτισμό ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16/01/2014
Λήξη προθεσμίας : 16/04/2014
Αριθμός υπογραφόντων : 133 - 17/04/2014
Άκυρη
PE 516.582v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0014
Συντάκτες : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
96k  53k 
για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των διαδικτυακών χώρων ονομάτων που απευθύνονται σε παιδιά
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/09/2013
Λήξη προθεσμίας : 09/12/2013
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 10/12/2013
Άκυρη
PE 516.581v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0013
Συντάκτες : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Αντιγόνη Παπαδοπούλου,  Antonyia Parvanova,  Νικόλαος Σαλαβράκος,  Ελένη Θεοχάρους,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
90k  52k 
σχετικά με την προώθηση της διδασκαλίας των νομικών
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/09/2013
Λήξη προθεσμίας : 09/12/2013
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 10/12/2013
Άκυρη
PE 516.580v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0012
Συντάκτες : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Αντιγόνη Παπαδοπούλου,  Antonyia Parvanova,  Νικόλαος Σαλαβράκος,  Ελένη Θεοχάρους,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
91k  51k 
σχετικά με την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις απαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διαφορών σχετικά με την επιμέλεια
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/09/2013
Λήξη προθεσμίας : 09/12/2013
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 10/12/2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου