Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Zver Milan"  
Nebegalioja
PE 527.827v01-00 Arba EN   P7_DCL(2014)0010
Autoriai : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
92k  52k 
dėl teisės į kultūrą, kaip pagrindinės ES piliečių teisės
Pateikimo data : 16/01/2014
Galioja iki : 16/04/2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 133 - 17/04/2014
Nebegalioja
PE 516.582v01-00 Arba EN   P7_DCL(2013)0014
Autoriai : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
97k  50k 
dėl vaikų ir jų teisių apsaugos, atsižvelgiant į vaikams skirtą vardų erdvę internete
Pateikimo data : 09/09/2013
Galioja iki : 09/12/2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 230 - 10/12/2013
Nebegalioja
PE 516.581v01-00 Arba DE   P7_DCL(2013)0013
Autoriai : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
87k  50k 
dėl teisės pamokų skatinimo
Pateikimo data : 09/09/2013
Galioja iki : 09/12/2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 58 - 10/12/2013
Nebegalioja
PE 516.580v01-00 Arba DE   P7_DCL(2013)0012
Autoriai : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
88k  50k 
dėl vaikų apsaugos pagrobimų atvejais, ypač kai tai susiję su ginčais dėl globos
Pateikimo data : 09/09/2013
Galioja iki : 09/12/2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 10/12/2013
Teisinis pranešimas