Pisemne deklaracje
Znaleziono 4 wynik(-i) dla "7 kadencja, Zver Milan"  
Wygasła
PE 527.827v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2014)0010
Autorzy : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
96k  54k 
w sprawie prawa do kultury jako prawa podstawowego obywateli UE
Data otwarcia : 16/01/2014
Termin : 16/04/2014
Liczba sygnatariuszy : 133 - 17/04/2014
Wygasła
PE 516.582v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0014
Autorzy : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
93k  52k 
w sprawie ochrony dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci
Data otwarcia : 09/09/2013
Termin : 09/12/2013
Liczba sygnatariuszy : 230 - 10/12/2013
Wygasła
PE 516.581v01-00 Język oryginału DE   P7_DCL(2013)0013
Autorzy : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
92k  50k 
dotyczące promowania nauczania prawoznawstwa w szkołach
Data otwarcia : 09/09/2013
Termin : 09/12/2013
Liczba sygnatariuszy : 58 - 10/12/2013
Wygasła
PE 516.580v01-00 Język oryginału DE   P7_DCL(2013)0012
Autorzy : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
92k  50k 
w sprawie ochrony dzieci przed uprowadzeniem, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem
Data otwarcia : 09/09/2013
Termin : 09/12/2013
Liczba sygnatariuszy : 91 - 10/12/2013
Informacja prawna