Skriftliga förklaringar
4 träff(ar) för "7:e valperioden, Zver Milan"  
Bortfaller
PE 527.827v01-00 Or. EN   P7_DCL(2014)0010
Författare : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
91k  49k 
om rätten till kultur som en grundläggande rättighet för unionsmedborgare
Ingiven : 16/01/2014
Frist : 16/04/2014
Antal undertecknare : 133 - 17/04/2014
Bortfaller
PE 516.582v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0014
Författare : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
89k  49k 
par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni
Ingiven : 09/09/2013
Frist : 09/12/2013
Antal undertecknare : 230 - 10/12/2013
Bortfaller
PE 516.581v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0013
Författare : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
87k  49k 
om främjande av juridikundervisning
Ingiven : 09/09/2013
Frist : 09/12/2013
Antal undertecknare : 58 - 10/12/2013
Bortfaller
PE 516.580v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0012
Författare : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
86k  48k 
om skydd av barn vid bortföranden, bland annat i samband med vårdnadstvister
Ingiven : 09/09/2013
Frist : 09/12/2013
Antal undertecknare : 91 - 10/12/2013
Rättsligt meddelande