Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.666   B8-0223/2019
25 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността
относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
(2019/2670(RSP))
Даниел Далтон, Болеслав Г. Пеха, Зджислав Краснодембски
от името на групата ECR
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.665   B8-0222/2019
25 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността
относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
(2019/2670(RSP))
Гербен-Ян Гербранди
от името на групата ALDE
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Катлен Ван Бремпт, Себ Данс
от името на групата S&D
Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Люк Минг Фланаган, Лола Санчес Калдентей, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL
Бас Ейкхаут, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.662   B8-0221/2019
22 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Lanxess Deutschland GmbH и други)
(D060095/03 - 2019/2654(RSP))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.661   B8-0220/2019
21 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно заетостта и предпочитанието за европейски предприятия при обществените поръчки в Европа
Доминик Мартен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.655   B8-0219/2019
20 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно частичното издаване на разрешение за определени видове употреба на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
(D060866/01 - 2019/2606(RSP))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.654   B8-0218/2019
20 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно частичното издаване на разрешение за определени видове употреба на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (DEZA a.s.)
(D060865/01 - 2019/2605(RSP))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.652   B8-0217/2019
20 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(D060917/01 - 2019/2604(RSP))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.651   B8-0216/2019
20 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(D060916 - 2019/2603(RSP))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.639   B8-0215/2019
20 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността
относно Делегиран регламент на Комисията от 14 декември 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.637   B8-0214/2019
20 март 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността
относно Делегиран регламент на Комисията от 14 декември 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация