Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.666   B8-0223/2019
25. märts 2019
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2
Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta
(2019/2670(RSP))
Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.665   B8-0222/2019
25. märts 2019
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2
Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta
(2019/2670(RSP))
Gerben-Jan Gerbrandy
fraktsiooni ALDE nimel
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano
fraktsiooni EFDD nimel
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
fraktsiooni S&D nimel
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bas Eickhout, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.662   B8-0221/2019
22. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse autoriseering kroomtrioksiidi teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Lanxess Deutschland GmbH ja teised)
(D060095/03 - 2019/2654(RSP))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.661   B8-0220/2019
21. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
tööhõive ja Euroopa ettevõtete eelistamise kohta Euroopas korraldatavate riigihangete puhul
Dominique Martin
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.655   B8-0219/2019
20. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse osaline autoriseering bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
(D060866/01 - 2019/2606(RSP))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.654   B8-0218/2019
20. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse osaline autoriseering bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (DEZA a.s.)
(D060865/01 - 2019/2605(RSP))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.652   B8-0217/2019
20. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003
(D060917/01 - 2019/2604(RSP))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.651   B8-0216/2019
20. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (2018/2899(RSP))
(D060916 - 2019/2603(RSP))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.639   B8-0215/2019
20. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3
komisjoni 14. detsembri 2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.637   B8-0214/2019
20. märts 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3
komisjoni 14. detsembri 2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave