Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.437   RC-B8-0177/2019
13. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0177/2019 (Verts/ALE)
B8-0178/2019 (PPE)
B8-0179/2019 (ECR)
B8-0180/2019 (ALDE)
B8-0181/2019 (S&D)
ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä
(2019/2580(RSP))
Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Fernando Ruas
PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga
ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Bodil Valero
Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.437   B8-0177/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä
(2019/2580(RSP))
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Tilly Metz
Verts/ALE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.436   B8-0176/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettavasta EU:n mustasta listasta kolmansista maista
(2019/2612(RSP))
Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Emil Radev
PPE-ryhmän puolesta
Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Petr Ježek, Nils Torvalds
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
EFDD-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.434   B8-0175/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))
Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.433   B8-0174/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))
Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.432   B8-0173/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))
Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.431   B8-0172/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))
Pervenche Berès, Mercedes Bresso
S&D-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.430   RC-B8-0171/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0171/2019 (PPE, ECR)
B8-0172/2019 (S&D)
B8-0173/2019 (ALDE)
B8-0174/2019 (Verts/ALE)
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))
Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
PPE-ryhmän puolesta
Pervenche Berès, Mercedes Bresso
S&D-ryhmän puolesta
Kay Swinburne
ECR-ryhmän puolesta
Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis
ALDE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.430   B8-0171/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))
Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
PPE-ryhmän puolesta
Kay Swinburne
ECR-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.429   B8-0170/2019
11. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Nicaraguan tilanteesta
(2019/2615(RSP))
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus