Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.360   B8-0135/2019
18. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
moldovalaisten siirtolaisten kotimaahan jääneiden lasten vaihto-ohjelman käynnistämisestä
Stefano Maullu
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.359   B8-0134/2019
14. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
yhteisen identiteetin ja eurooppalaisen kulttuurin edistämistä elokuvien ja televisiosarjojen kautta koskevan EU:n strategian laatimisesta
Innocenzo Leontini
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.358   B8-0133/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.357   B8-0132/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.356   B8-0131/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.355   B8-0130/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan
PPE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.354   B8-0129/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.353   RC-B8-0128/2019
13. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0128/2019 (ECR)
B8-0129/2019 (S&D)
B8-0130/2019 (PPE)
B8-0132/2019 (ALDE)
B8-0133/2019 (Verts/ALE)
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan
PPE-ryhmän puolesta
Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek
ECR-ryhmän puolesta
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans
ALDE-ryhmän puolesta
Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes, Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.353   B8-0128/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin
(2019/2574(RSP))
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Branislav Škripek
ECR-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.352   B8-0127/2019
12. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0014/2019 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti
hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019-2024)
(2019/2573(RSP))
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta
Daniele Viotti
S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus