Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.666   B8-0223/2019
25. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä
(2019/2670(RSP))
Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski
ECR-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.665   B8-0222/2019
25. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä
(2019/2670(RSP))
Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE-ryhmän puolesta
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano
EFDD-ryhmän puolesta
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
S&D-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.662   B8-0221/2019
22. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Lanxess Deutschland GmbH ja muut)
(D060095/03 - 2019/2654(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.661   B8-0220/2019
21. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
työllisyydestä ja eurooppalaisten yritysten asettamisesta etusijalle julkisissa hankinnoissa unionissa
Dominique Martin
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.655   B8-0219/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) tietyille käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
(D060866/01 - 2019/2606(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.654   B8-0218/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) tietyille käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (DEZA a.s.)
(D060865/01 - 2019/2605(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.652   B8-0217/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(D060917/01 - 2019/2604(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.651   B8-0216/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87751 (MON-87751-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(D060916 - 2019/2603(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.639   B8-0215/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti
ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta 14. joulukuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.637   B8-0214/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta 14. joulukuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus