Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.636   B8-0213/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
Italian siipikarja-alalle myönnettävästä tuesta
Mara Bizzotto
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 637.635   B8-0212/2019
20. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0016/2019 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti
afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeuksista Euroopassa
(2018/2899(RSP))
Claude Moraes
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.473   B8-0211/2019
13. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
EU:n ja jäsenvaltioiden tuesta Maailman terveysjärjestön 72. terveyskokouksessa päätöslauselmalle aiheesta ”lääkkeiden, rokotteiden ja muun terveydenhuoltoon liittyvän teknologian markkinoiden avoimuuden parantaminen”
Piernicola Pedicini
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.470   B8-0210/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
akateemisesta vapaudesta ja sananvapaudesta eurooppalaisissa yliopistoissa
Dominique Bilde
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.469   B8-0209/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on Human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.468   B8-0208/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on the Human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.467   B8-0207/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on the Human Rights Situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.466   B8-0206/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
Human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.465   B8-0205/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.464   RC-B8-0204/2019
13. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0204/2019 (Verts/ALE)
B8-0205/2019 (ECR)
B8-0206/2019 (GUE/NGL)
B8-0207/2019 (ALDE)
B8-0208/2019 (S&D)
B8-0209/2019 (PPE)
Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta
(2019/2610(RSP))
Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld
PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Monica Macovei
ECR-ryhmän puolesta
Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi
EFDD-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus