Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. februar 2019
148k  487k  91k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation
ÆNDRINGSFORSLAG
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. februar 2019
74k  477k  61k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
ÆNDRINGSFORSLAG
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. februar 2019
139k  489k  80k 
Udenrigsudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling
ÆNDRINGSFORSLAG
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. januar 2019
224k  687k  97k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsen af forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. januar 2019
25k  352k  52k 
Retsudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. januar 2019
232k  812k  99k 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
ÆNDRINGSFORSLAG
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. januar 2019
39k  385k  56k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. januar 2019
42k  378k  57k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. januar 2019
1216k  1853k  260k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826
ÆNDRINGSFORSLAG
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. januar 2019
238k  886k  98k 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse