Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. marts 2019
146k  571k  98k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer
ÆNDRINGSFORSLAG
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. marts 2019
967k  1321k  182k 
Budgetkontroludvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser
ÆNDRINGSFORSLAG
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. marts 2019
15k  253k  48k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. marts 2019
21k  346k  51k 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. marts 2019
1296k  1932k  262k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. marts 2019
348k  701k  125k 
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. marts 2019
1452k  216k 
Udenrigsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
ÆNDRINGSFORSLAG
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. marts 2019
2235k  2975k  530k 
Udenrigsudvalget
Udviklingsudvalget
Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. marts 2019
52k  464k  63k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III – Kommissionen
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. marts 2019
48k  457k  58k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse