Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. marts 2019
117k  468k  79k 
Udviklingsudvalget
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
ÆNDRINGSFORSLAG
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. marts 2019
137k  473k  85k 
Økonomi- og Valutaudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. marts 2019
78k  412k  68k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. marts 2019
77k  431k  66k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
ÆNDRINGSFORSLAG
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. marts 2019
407k  878k  136k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. marts 2019
69k  402k  68k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. marts 2019
73k  407k  63k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. marts 2019
82k  418k  63k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. marts 2019
49k  378k  62k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. marts 2019
715k  1286k  180k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse