Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
2019 m. gegužės 23 d.
5085k  5710k  919k 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
2019 m. gegužės 15 d.
972k  1780k  217k 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
2019 m. gegužės 7 d.
1896k  2358k  363k 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
2019 m. balandžio 11 d.
28k  571k  55k 
Biudžeto komitetas Pritarimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
2019 m. balandžio 11 d.
34k  580k  54k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
2019 m. balandžio 10 d.
73k  664k  62k 
Biudžeto kontrolės komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Ivaną Maletić Audito Rūmų nare
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
2019 m. balandžio 10 d.
76k  638k  67k 
Biudžeto kontrolės komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
2019 m. balandžio 9 d.
920k  1710k  218k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
2019 m. balandžio 9 d.
28k  642k  55k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
2019 m. balandžio 9 d.
35k  581k  57k 
Transporto ir turizmo komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas