Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
2019 m. vasario 26 d.
132k  707k  79k 
Tarptautinės prekybos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
2019 m. vasario 26 d.
646k  1389k  203k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
2019 m. vasario 26 d.
192k  912k  105k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
PAKEITIMAI
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
2019 m. vasario 26 d.
111k  587k  69k 
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pritarimo procedūra
PRELIMINARUS PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
2019 m. vasario 22 d.
241k  909k  114k 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
2019 m. vasario 22 d.
35k  583k  59k 
Regioninės plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
2019 m. vasario 22 d.
641k  1393k  166k 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
2019 m. vasario 22 d.
93k  647k  68k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
2019 m. vasario 21 d.
29k  658k  74k 
Kultūros ir švietimo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos
PAKEITIMAI
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
2019 m. vasario 21 d.
26k  568k  53k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas