Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
2019 m. kovo 4 d.
113k  708k  80k 
Vystymosi komitetas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita
PAKEITIMAI
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
2019 m. kovo 4 d.
137k  792k  84k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
2019 m. kovo 4 d.
80k  719k  63k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA) (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
PAKEITIMAI
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
2019 m. kovo 7 d.
77k  584k  69k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
PAKEITIMAI
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
2019 m. kovo 4 d.
409k  1130k  130k 
Kultūros ir švietimo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
2019 m. kovo 4 d.
69k  705k  60k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
2019 m. kovo 4 d.
73k  711k  61k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
2019 m. kovo 4 d.
83k  735k  64k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
PAKEITIMAI
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
2019 m. kovo 4 d.
49k  684k  63k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
2019 m. kovo 4 d.
737k  1617k  245k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas