Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
2019. gada 27. februāra
45k  609k  59k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
GROZĪJUMI
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
2019. gada 27. februāra
40k  602k  58k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
GROZĪJUMI
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
2019. gada 27. februāra
75k  644k  67k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
2019. gada 27. februāra
54k  619k  61k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
2019. gada 6. marta
37k  661k  57k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
2019. gada 27. februāra
47k  691k  57k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
2019. gada 27. februāra
1255k  2022k  242k 
Reģionālās attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
2019. gada 27. februāra
90k  573k  68k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
2019. gada 26. februāra
21k  627k  52k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
2019. gada 26. februāra
77k  641k  62k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums