Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
2019. gada 26. februāra
133k  706k  79k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
2019. gada 26. februāra
653k  1396k  208k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
2019. gada 26. februāra
194k  914k  100k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi
GROZĪJUMI
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
2019. gada 26. februāra
112k  666k  68k 
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
Piekrišanas procedūra
STARPPOSMA ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
2019. gada 22. februāra
240k  915k  114k 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
2019. gada 22. februāra
35k  581k  56k 
Reģionālās attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013
KĻŪDAS LABOJUMS
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
2019. gada 22. februāra
633k  1406k  205k 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
2019. gada 22. februāra
93k  645k  67k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
2019. gada 21. februāra
30k  665k  74k 
Kultūras un izglītības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”
GROZĪJUMI
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
2019. gada 21. februāra
26k  568k  53k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums