Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 mei 2019
5432k  5573k  692k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 mei 2019
1001k  1700k  281k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 mei 2019
1516k  1856k  290k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 april 2019
29k  355k  53k 
Begrotingscommissie Goedkeuringsprocedure
AANBEVELING over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 april 2019
36k  365k  55k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 april 2019
73k  503k  61k 
Commissie begrotingscontrole Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 april 2019
78k  489k  61k 
Commissie begrotingscontrole Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 april 2019
948k  1549k  214k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 april 2019
29k  355k  53k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 april 2019
36k  361k  54k 
Commissie vervoer en toerisme Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling