Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 februari 2019
65k  389k  60k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 februari 2019
940k  1668k  276k 
Commissie cultuur en onderwijs Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 februari 2019
1056k  1279k  226k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad
AMENDEMENTEN
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 februari 2019
150k  508k  85k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 februari 2019
1630k  1849k  329k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 februari 2019
58k  545k  56k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
AMENDEMENTEN
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 februari 2019
42k  387k  54k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
AMENDEMENTEN
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 februari 2019
75k  402k  57k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de stand van zaken in de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
ERRATA
AMENDEMENTEN
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 februari 2019
57k  389k  60k 
Commissie buitenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
INTERIMVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 februari 2019
28k  354k  54k 
Commissie internationale handel Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling