Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4 februari 2019
153k  489k  91k 
Commissie vervoer en toerisme Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer
AMENDEMENTEN
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4 februari 2019
51k  368k  58k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
AMENDEMENTEN
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1 februari 2019
145k  597k  82k 
Commissie buitenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds
AMENDEMENTEN
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31 januari 2019
229k  599k  104k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31 januari 2019
25k  348k  56k 
Commissie juridische zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30 januari 2019
240k  627k  103k 
Commissie constitutionele zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
AMENDEMENTEN
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30 januari 2019
382k  59k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds.
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30 januari 2019
42k  374k  58k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30 januari 2019
1259k  1903k  326k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30 januari 2019
240k  906k  104k 
Commissie constitutionele zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
AMENDEMENTEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling