Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22 maart 2019
151k  577k  104k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten
AMENDEMENTEN
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22 maart 2019
978k  1346k  227k 
Commissie begrotingscontrole Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF
AMENDEMENTEN
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21 maart 2019
16k  253k  48k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20 maart 2019
21k  450k  51k 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18 maart 2019
1346k  2119k  344k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13 maart 2019
355k  810k  139k 
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11 maart 2019
1504k  269k 
Commissie buitenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11 maart 2019
2287k  3096k  540k 
Commissie buitenlandse zaken
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8 maart 2019
54k  562k  61k 
Begrotingscommissie Begrotingsprocedure
VERSLAG over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8 maart 2019
49k  365k  58k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling