Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 maart 2019
118k  381k  80k 
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Procedure initiatiefverslag
VERSLAG Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
AMENDEMENTEN
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 maart 2019
140k  494k  86k 
Commissie economische en monetaire zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 maart 2019
81k  323k  67k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017
AMENDEMENTEN
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 maart 2019
80k  444k  67k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
AMENDEMENTEN
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 maart 2019
419k  1006k  165k 
Commissie cultuur en onderwijs Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 maart 2019
71k  312k  68k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 maart 2019
75k  421k  57k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (vóór 1 mei 2017: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 maart 2019
85k  434k  66k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017
AMENDEMENTEN
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 maart 2019
50k  290k  63k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 maart 2019
739k  1454k  247k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009
AMENDEMENTEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling