Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28 februari 2019
84k  326k  65k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28 februari 2019
71k  308k  57k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28 februari 2019
87k  331k  70k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (SESAR) voor het begrotingsjaar 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28 februari 2019
47k  484k  58k 
Commissie economische en monetaire zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28 februari 2019
63k  393k  64k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28 februari 2019
880k  155k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
AMENDEMENTEN
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28 februari 2019
46k  285k  60k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28 februari 2019
45k  285k  58k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28 februari 2019
24k  363k  53k 
Commissie regionale ontwikkeling Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4 maart 2019
923k  1621k  270k 
Commissie cultuur en onderwijs Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013
AMENDEMENTEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling