Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 maja 2019
5329k  6202k  965k 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 maja 2019
1026k  1878k  292k 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 maja 2019
1936k  2413k  386k 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 kwietnia 2019
29k  577k  54k 
Komisja Budżetowa Procedura zgody
ZALECENIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 kwietnia 2019
35k  587k  55k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 kwietnia 2019
72k  584k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie nominacji Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 kwietnia 2019
78k  650k  68k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Viorela Ştefana na członka Trybunału Obrachunkowego
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 kwietnia 2019
1037k  1836k  280k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 kwietnia 2019
29k  575k  55k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 kwietnia 2019
35k  584k  55k 
Komisja Transportu i Turystyki Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna