Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27 lutego 2019
45k  604k  64k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
POPRAWKI
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27 lutego 2019
41k  597k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
POPRAWKI
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27 lutego 2019
76k  745k  72k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27 lutego 2019
55k  618k  67k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6 marca 2019
37k  660k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27 lutego 2019
47k  686k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27 lutego 2019
1313k  2185k  322k 
Komisja Rozwoju Regionalnego Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27 lutego 2019
90k  580k  69k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26 lutego 2019
22k  567k  55k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26 lutego 2019
77k  630k  64k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna