Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 marca 2019
121k  720k  81k 
Komisja Rozwoju
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 marca 2019
141k  732k  91k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 marca 2019
80k  720k  68k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017
POPRAWKI
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 marca 2019
80k  591k  68k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wniosku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju
POPRAWKI
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 marca 2019
424k  1174k  170k 
Komisja Kultury i Edukacji Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 marca 2019
71k  816k  65k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 marca 2019
74k  714k  64k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 marca 2019
84k  732k  64k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017
POPRAWKI
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 marca 2019
50k  791k  63k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 marca 2019
755k  1673k  258k 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna