Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 mai 2019
5166k  5865k  935k 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
ERATE
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 mai 2019
1008k  1801k  276k 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
ERATE
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 mai 2019
2378k  388k 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 aprilie 2019
29k  502k  54k 
Comisia pentru bugete Procedura de aprobare
RECOMANDARE referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 aprilie 2019
35k  515k  56k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 aprilie 2019
75k  587k  63k 
Comisia pentru control bugetar Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 aprilie 2019
81k  651k  73k 
Comisia pentru control bugetar Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 aprilie 2019
977k  1786k  277k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 aprilie 2019
29k  500k  55k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura de consultare
RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 aprilie 2019
513k  55k 
Comisia pentru transport și turism Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică