Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30 ianuarie 2019
184k  899k  101k 
Comisia pentru afaceri constituționale Procedura de inițiativă legislativă
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30 ianuarie 2019
50k  529k  58k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte
AMENDAMENTE
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29 ianuarie 2019
53k  535k  61k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore
AMENDAMENTE
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29 ianuarie 2019
48k  614k  78k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
AMENDAMENTE
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29 ianuarie 2019
141k  709k  81k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30 ianuarie 2019
150k  838k  91k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29 ianuarie 2019
535k  1261k  184k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29 ianuarie 2019
3272k  552k 
Comisia pentru dezvoltare regională Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29 ianuarie 2019
39k  517k  57k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță
AMENDAMENTE
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29 ianuarie 2019
187k  880k  106k 
Comisia pentru afaceri constituționale Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului referitoare la cetățenia UE
AMENDAMENTE
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică