Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22 martie 2019
152k  825k  87k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane
AMENDAMENTE
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22 martie 2019
991k  1555k  240k 
Comisia pentru control bugetar Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF
AMENDAMENTE
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21 martie 2019
17k  485k  48k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20 martie 2019
21k  486k  51k 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18 martie 2019
1361k  2374k  387k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13 martie 2019
377k  992k  148k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
ERATE
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11 martie 2019
1741k  287k 
Comisia pentru afaceri externe Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11 martie 2019
2323k  3440k  559k 
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare
Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8 martie 2019
55k  610k  61k 
Comisia pentru bugete Procedura bugetară
RAPORT referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III Comisia
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8 martie 2019
48k  670k  58k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică