Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. februára 2019
44k  463k  60k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
PDN
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. februára 2019
40k  456k  61k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman
PDN
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. februára 2019
75k  499k  70k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. februára 2019
54k  537k  67k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. marca 2019
37k  454k  61k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. februára 2019
46k  655k  61k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 (Clean Sky 2 JU) za rozpočtový rok 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. februára 2019
1209k  1930k  316k 
Výbor pre regionálny rozvoj Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. februára 2019
87k  512k  68k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
SPRÁVA s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. februára 2019
21k  526k  55k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. februára 2019
76k  563k  64k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o správe Komisie o Turecku za rok 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie