Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. februára 2019
133k  721k  80k 
Výbor pre medzinárodný obchod Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. februára 2019
695k  1394k  216k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. februára 2019
192k  859k  104k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. februára 2019
111k  527k  72k 
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
Postup súhlasu
PREDBEŽNÁ SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. februára 2019
240k  853k  129k 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. februára 2019
35k  523k  51k 
Výbor pre regionálny rozvoj Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
ERRÁTA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. februára 2019
663k  1344k  204k 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. februára 2019
93k  587k  69k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. februára 2019
29k  531k  75k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie
PDN
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. februára 2019
26k  585k  48k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie