Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 februari 2019
65k  392k  69k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 februari 2019
895k  1511k  274k 
Utskottet för kultur och utbildning Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 februari 2019
1038k  1319k  227k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 februari 2019
148k  485k  84k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 februari 2019
1601k  1810k  247k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 februari 2019
56k  429k  55k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 februari 2019
40k  441k  57k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 februari 2019
73k  399k  62k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
ERRATA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 februari 2019
57k  381k  59k 
Utskottet för utrikesfrågor Icke-lagstiftningsförfaranden
INTERIMSBETÄNKANDE om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 februari 2019
27k  351k  55k 
Utskottet för internationell handel Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande