Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7 februari 2019
39k  366k  57k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7 februari 2019
97k  519k  92k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6 februari 2019
502k  950k  174k 
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor
ÄNDRINGSFÖRSLAG
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6 februari 2019
36k  441k  56k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6 februari 2019
39k  370k  56k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6 februari 2019
34k  364k  56k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5 februari 2019
163k  592k  103k 
Budgetkontrollutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4 februari 2019
43k  365k  75k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4 februari 2019
62k  387k  84k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4 februari 2019
41k  367k  75k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande