Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4 februari 2019
148k  661k  91k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4 februari 2019
75k  456k  57k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1 februari 2019
143k  485k  82k 
Utskottet för utrikesfrågor Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31 januari 2019
228k  591k  102k 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31 januari 2019
26k  348k  56k 
Utskottet för rättsliga frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30 januari 2019
233k  582k  96k 
Utskottet för konstitutionella frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna
ÄNDRINGSFÖRSLAG
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30 januari 2019
39k  452k  59k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30 januari 2019
42k  373k  57k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30 januari 2019
1225k  1832k  322k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30 januari 2019
242k  739k  104k 
Utskottet för konstitutionella frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande