Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30 januari 2019
180k  619k  83k 
Utskottet för konstitutionella frågor Lagstiftningsinitiativförfarande
BETÄNKANDE om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30 januari 2019
48k  514k  56k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
ÄNDRINGSFÖRSLAG
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29 januari 2019
53k  451k  59k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29 januari 2019
48k  379k  58k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29 januari 2019
137k  551k  78k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30 januari 2019
147k  478k  80k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29 januari 2019
513k  1063k  146k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29 januari 2019
2312k  2790k  506k 
Utskottet för regional utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29 januari 2019
39k  371k  57k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29 januari 2019
181k  664k  88k 
Utskottet för konstitutionella frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande