Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22 mars 2019
147k  567k  84k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22 mars 2019
965k  1313k  170k 
Budgetkontrollutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21 mars 2019
15k  253k  51k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20 mars 2019
21k  342k  51k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18 mars 2019
1305k  1927k  331k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13 mars 2019
338k  788k  138k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11 mars 2019
1450k  269k 
Utskottet för utrikesfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11 mars 2019
2224k  2876k  532k 
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling
Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8 mars 2019
53k  458k  59k 
Budgetutskottet Budgetförfarande
BETÄNKANDE om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8 mars 2019
49k  436k  58k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande