Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 mars 2019
118k  466k  80k 
Utskottet för utveckling
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 mars 2019
139k  469k  84k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 mars 2019
80k  321k  66k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 mars 2019
78k  407k  67k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 mars 2019
408k  862k  162k 
Utskottet för kultur och utbildning Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 mars 2019
70k  311k  66k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 mars 2019
74k  315k  61k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 mars 2019
83k  396k  63k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 mars 2019
50k  289k  62k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 mars 2019
722k  1284k  244k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande