Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28 februari 2019
81k  324k  65k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28 februari 2019
71k  308k  57k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28 februari 2019
85k  327k  65k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28 februari 2019
47k  468k  59k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28 februari 2019
63k  393k  65k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28 februari 2019
419k  861k  154k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28 februari 2019
45k  284k  61k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28 februari 2019
45k  283k  59k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28 februari 2019
24k  359k  54k 
Utskottet för regional utveckling Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4 mars 2019
896k  1461k  262k 
Utskottet för kultur och utbildning Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande